logo

P1010361 breed.jpg

Dorpskrant Meterik

Dorpskrant

Wilt u een oudere editie van Dorpskrant Meterik bekijken klik dan hier

Online

We hebben 29 gasten online

Login

Inhoudsopgave
Home
verslag19april
samenstellingdorpsraad
oudernieuws
Alle pagina's
Dorpsraad Meterik en haar werkgroepen willen de leefbaarheid in Meterik behouden en verbeteren.
Met de nieuwe werkwijze wil de dorpsraad het aantrekkelijker maken voor betrokken inwoners om deel te nemen in een werkgroep of in een project van een werkgroep.

 
De nieuwe dorpsraad vanaf april 2018.
Per april 2018 heeft de dorpsraad van Meterik een nieuwe samenstelling en een nieuw dagelijks bestuur. Ook worden er wat wijzigingen in de werkwijze van de dorpsraad doorgevoerd.
 
Dorpsraad en werkgroepen
Al een aantal jaren functioneren een aantal werkgroepen onder de dorpsraad. Een werkgroep houdt zich bezig met een bepaald aspect van de Meterikse samenleving. Zo kennen we bijvoorbeeld een werkgroep openbare ruimte die zich o.a. bezighoudt met het verfraaien van het openbaar groen en speeltuinen. In een werkgroep zitten naast een dorpsraadlid inwoners die graag de handen uit de mouwen steken om een concrete bijdrage te leveren aan de Meterikse gemeenschap.  
Nieuw is dat de werkgroepen een grotere zelfstandigheid krijgen. Binnen de dorpsraad zal vooral afstemming tussen activiteiten van de werkgroepen plaatsvinden en worden kaderafspraken gemaakt  over in te zetten gelden en te behalen resultaten. Werkgroepen doen voorstellen welke activiteiten ze willen oppakken, maken een plan van aanpak en voeren ze uit binnen de afgesproken kaders.  
De volgende werkgroepen functioneren nu:
·       werkgroep sociaal ( inloopmiddag, dorpsverbinders, werken aan sociale cohesie Meterik)
·       werkgroep openbare ruimte ( groen, speeltuinen en onderhoud openbare ruimte)
·       werkgroep wonen en dorpsontwikkeling (ontwikkeling woningbouw, weg- en fietspaden)
·       werkgroep communicatie ( dorpskrentje, website, Facebookpagina)
 
Zin om mee te doen?
Wil je ook jouw talent en ervaring inzetten voor Meterik of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op. Dat kan via de mail Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. . Natuurlijk mag je ons ook persoonlijk benaderen of kom eens langs bij de vergadering van de dorpsraad. Volg onze Facebookpagina om niets meer te missen.
 
Overzicht leden van de dorpsraad met hun aandachtsgebied.

Mathieu Tacken Voorzitter en lid werkgroep sociaal
Martin van den Homberg Secretaris en penningmeester
Paul de Koning Vice-voorzitter
Frans Janssen Lid dorpsraad en lid werkgroep Openbare Ruimte
Ton Hendriks Lid dorpsraad en lid Wonen en dorpsontwikkeling
Karin Reijnders Lid dorpsraad en lid werkgroep Communicatie
Jolanda van Helden Lid dorpsraad en lid van werkgroep communicatie
   
Linda Thielen Notuliste
Sjaak Jenniskens Adviseur dorpsraad en lid gemeenteraad
 
 

#2 Hoofdpunten voorlopige notulen, d.d. 19 april 2018
Inventarisatie verkeersveiligheid en –situaties in Meterik
Jullie hebben veel verkeerssituaties, waarover jullie je zorgen maken aan ons doorgegeven. Dank daarvoor.

We hebben deze geïnventariseerd en mede gebruikt om dit onderwerp in de dorpsraadvergadering te bespreken. Een aantal situaties hadden al onze aandacht en daarover is al overleg met de gemeente. De dorpsraad wil o.a. zaken die met verkeersveiligheid en –onderhoud te maken hebben met voorrang oppakken. De werkgroep Openbare Ruimte zal daarvoor een plan van aanpak maken.

Let voor verdere ontwikkelingen op berichten in ’t Krèntje en op onze FB-pagina

#1 Hoofdpunten voorlopige notulen, d.d. 19 april 2018
Samenstelling dorpsraad per april 2018
Ons nieuw dagelijks bestuur bestaat uit Mathieu Tacken als voorzitter, Paul de Koning als vice-voorzitter en Martin van de Homberg als secretaris en penningmeester. Jolanda van Helden komt de dorpsraad versterken als nieuw lid. Koen Muysers heeft zich aangesloten bij de werkgroep Wonen/dorpsontwikkeling. Jolanda en Koen, welkom!
De overige leden van de dorpsraad zijn: Ton Hendriks, Frans Janssen, Karin Reijnders. Linda Thielen is notulist en Sjaak Jenniskens is als raadslid adviseur van de dorpsraad.
De komende tijd wordt je verder geïnformeerd over activiteiten en vernieuwingen in onze werkwijze.

 Meterik, Mei 2016
 
De toekomst van de Meterikse verenigingen en accomodaties: een enquete
 
Zoals wellicht bekend, is de gemeente bezig met het opzetten van een nieuw accomodatiebeleid. Hiervoor is nadrukkelijk de inbreng vanuit de dorpen, verenigingen en accomodaties gevraagd.
 
Om hier een goed beeld van te krijgen hoe we er in Meterik voor staan, beginnen we met een (kleine) enquete onder de gebruikers en beheerders van accomodaties.

Meer informatie? klik hier

----------------------------------------------------------------------------------


Rapport Enquete Dorpsraad Meterik 2014


Hier vind u het rapport met de resultaten va de Enquete van Dorpsraad Meterik

PDF


 
----------------------------------------------------------------------------------

Algemene informatie Dorpsraad

 

In elke kern in de gemeente Horst aan de Maas functioneert een dorps- of wijkraad. Die fungeert als klankbordgroep voor het gemeentebestuur.

De Dorpsraad heeft als doelstelling de leefbaarheid van de gemeenschap te verbeteren. Daarvoor is input vanuit de gemeenschap onmisbaar. Begin 2014 wordt middels een enquête weer een inventarisatie gedaan om te kijken wat er leeft binnen de gemeenschap welke onderwerpen aangepakt zouden moeten worden om de leefbaarheid te verbeteren.

Het gemeentebestuur verplicht zichzelf voor een aantal gemeentelijke aangelegenheden om advies te vragen aan de betrokken dorps- en wijkraden alvorens men een besluit neemt. Tevens zijn er in het verleden een aantal regels opgesteld waaraan de dorps- en wijkraden moeten voldoen.

Een van deze regels betreft het feit dat ze steeds voor een periode van 4 jaar geïnstalleerd worden. Deze periode van 4 jaar valt samen met de raadsperiode van de gemeenteraad.

Dorpsraad Meterik heeft de afgelopen jaren verschillende verbeteringen en aanvullingen in het dorp tot stand gebracht, zoals o.a. nieuwe parkeerplaatsen, een trottoir waar voorheen gras was, lantaarnpalen langs donkere wegen, gras laten inzaaien op een braakliggend terrein, en niet te vergeten inspraak bij de herinrichting van ons centrum.
Medio 2011 is het initiatief genomen om een dorpskrantje voor verenigingsnieuws etc. te laten verschijnen.
Op 1 september 2011 is de eerste editie gedrukt en het krantje voorziet sindsdien in een grote behoefte.
In 2012 zijn twee “ommetjes” gerealiseerd. Daarmee is Meterik twee leuke wandelroutes rijker geworden die zowel voor de eigen inwoners als voor toeristen en mooie kijk geven op het dorp en de omgeving.

De dorpsraad vergadert acht tot tien keer per jaar. Alle zaken die betrekking hebben op ons dorp komen aan de orde. We zijn het aanspreekpunt naar de gemeente toe. De vergaderingen zijn openbaar, en belangstellenden zijn altijd welkom en kunnen ook punten ter bespreking inbrengen.

Eenmaal per jaar bezoekt het college van B&W onze vergadering om onze aandachtspunten te bespreken.

Ook is er eenmaal per jaar een vergadering waarvoor speciaal de Meterikse verenigingen uitgenodigd worden.

Daarnaast zijn er diverse bijeenkomsten met andere dorpsraden uit de gemeente. Daar worden ervaringen uitgewisseld over de aanpak van diverse zaken. In veel dorpen speelt immers dezelfde problematiek.

 

Wat doet de dorpsraad zoal?

De dorpsraad is allereerst adviesorgaan van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Horst.

Voor de inwoners zijn we aanspreekpunt naar de gemeente toe voor alle zaken die Meterik betreffen.

We informeren de inwoners over nieuwe ontwikkelingen betreffende het dorp door middel van een periodiek te verspreiden nieuwsbrief.

Concrete doorlopende bezigheden van de Dorpsraad zijn onder andere:

  • Verzorgen van de in- en uitgaande post
  • Beheer van de financiën die de gemeente beschikbaar stelt
  • Bijhouden van de activiteitenkalender
  • Archief bijhouden
  • Het bezoeken van recepties, openingen, en dergelijke waarvoor de Dorpsraad een uitnodiging heeft ontvangen
  • Organisatie balgooien
  • Kerstbomen plaatsen in centrum